AY SANAT PRODÜKSIYON VE YAPIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AY SANAT PRODÜKSIYON VE YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi (“Ay Yapım)” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

İşbu metin ile, Ay Yapım, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

Ay Yapım, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Ay Yapım, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Ay Yapım, ekte yer alan tablolarda ve aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, EK’te yer alan kategorilerdeki verileri işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, Ay Yapım tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları ve bağlı bulundukları ortaklıkları, iş ortakları, kamu kurumları ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Ay Yapım tarafından toplanan kişisel verileriniz,

 • İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • sinema filmi, video ve televizyon programları yapımı, bu yapımların yayını, yayınlanmak üzere satımı faaliyetlerimize ilişkin sözleşmelerin kurulması ve karşılıklı ifası;
 • söz konusu faaliyetlerin sürdürülebilmesi kapsamında Ay Yapım’ın ve iştiraklerinin/işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi şirketlerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi;
 • hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • Şirketimize ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması;
 • Ay Yapım’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi

amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.ayyapim.com adresinde yer alan “Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi  Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Ay Yapım tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, TCMB, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ay Yapım’ın iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Ay Yapım tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 1. Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Ay Yapım’a başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ayyapim.com adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,

AY SANAT PRODÜKSİYON VE YAPIM ANONİM ŞİRKETİ

 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri

Genel İşleme Amaçları

Azami Saklama Süresi

Kimlik

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

İletişim

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Lokasyon

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Özlük

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Hukuki İşlem

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Müşteri İşlem

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

23 Gün

İşlem Güvenliği

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

2 Yıl

Finans

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Mesleki Deneyim

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Diğer-Dizi Film vb. İçeriklerin Üretilmesi ve Deneme Çekimleri

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Dernek Üyeliği

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Vakıf Üyeliği

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Sağlık Bilgileri

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki İlişki + 15 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

Biyometrik Veri

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Hukuki İlişki Sona Erene Kadar

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

Kişisel Veri Sahibi Kategorileri

Genel İşleme Amaçları

Aktif Çalışan

Hizmet akdi ilişkisinden doğan yasal zorunlukların gereğinin yerine getirilmesi; İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bunların alt mevzuatı başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; Şirketimizin hukuki ve ticari ilişki içinde bulunduğu kişi veya kurumlarla olan süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması

Çalışan Adayı

İş başvurusunun değerlendirilmesi, başvuru neticesine göre adaya bilgilendirmede bulunulması

Çalışan Yakını

Acil durumlarda ulaşılması, AGİ hesaplamaları

Hissedarlar, Şirket Dahilinde İmza Yetkisi Olan Çalışanlar

Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket çalışanlarına yapılacak ödemelerle ilgili otomatik ödeme talimatlarının verilmesi gibi Şirket adına yapılacak iş ve işlemlerin yetkilendirmelerinin sağlanması

İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Yetkilileri ve Hissedarları

İşbirliği içinde olduğumuz kişi veya kurumlarla ilgili her türlü hukuki, ticari ve idari iş ve işlemlerin gereğinin yerine getirilmesi, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması

Mal/Hizmet Tedarikçi Hissedarı veya Yetkilisi

Şirketimiz adına alınan mal ve hizmetlerle ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi, Şirketimiz adına yapılan kiralamalarla ilgili gerekli operasyonel ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi

 

Oyuncu Adayı

Şirketimizin sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol alacak kişilerin belirlenmesi

Oyuncu

Şirketimizin sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol olan kişilerle olan hukuki ilişkinin gereklerinin ifası

Ajans/Menajer

Oyuncu adayı veya oyuncular ile ilişkilerin yürütülmesi

Ziyaretçi

Şirketimiz işyerlerinin giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, Şirketimizin ve hizmet verdiğimiz kişi veya kurumların fiziksel mekan güvenliğinin temini

Veli/Vasi

Şirketimizin sinema filmi, video ve televizyon programlarında rol olan kişilerin 18 yaşından küçük olmaları halinde, veli/vasilerinin muvafakatlarının alınması ve diğer yasal yükümlülüklerin ifası

Set Çalışanları

Şirketimizin sinema filmi, video ve televizyon programlarında fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, teslim edilen donanımların takibinin yapılması

Üçüncü Kişiler

Şirketimizin veya çalışanlarının taraf olduğu dava, arabuluculuk, icra gibi hukuki süreçlerin takibi, sözleşmesel ilişki içine girilen durumlarda karşı tarafa ait bilgilerin alınması

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Türleri

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi        

 

Acil Durumlarda Aranacak Kişi Bilgisi

Aile Durumu Bildirimi

Çocuk Sayısı

Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı

Araç Bilgisi   

 

Araç Ruhsat Bilgisi

Araç Plakası

Biyometrik Veri

Parmak İzi

Çalışan Adayı Bilgisi

CV Bilgisi

İşe Alım Formları

Referanslar

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli Sicil Bilgisi

Dernek Üyeliği

Dernek Üyeliği Bilgileri

Diğer

Kişinin Verdiği Hizmet

Kişinin Çalıştığı Projeye İlişkin Bilgiler

Teslim Edilen Donanım

Teslim Edilen Hat

Eğitim Bilgisi

 

 

Finansal Bilgi

IBAN

Ücret Alacağı

Avans Bilgileri (İş Avansı/Maaş Avansı)

Masraf Belgeleri

Masraf Karşılığı Ödenecek Tutar

KDV Tutarları

Banka Hesap Bilgileri

Fiziksel Bilgiler

Boy, Kilo

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş Çıkış Kayıtları

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğraf

Video

Boy

Kilo

Hukuki İşlem Bilgisi

Dava Bilgileri

İmza

İcra/Maaş Haczi/Nafaka vs. Bilgileri

SGK Bildirgeleri

Muvafakatname

Gizlilik Taahhütnamesi 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Dokümanları

İmza sirküleri

 

İletişim

Cep Telefonu

E-mail

Adres

Ev Telefonu

İşlem Güvenliği Bilgisi

IP Bilgisi

Bilgisayar ID

Ziyaret Edilen Web Siteleri

Şifre (ilk açılışta)

Kimlik

Ad, Soyad

T.C. Kimlik No

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Bilgileri

Doğum Tarihi

Okul Bilgisi

Unvan

Vergi Dairesi

Ehliyet Fotokopisi

Yaş

Lokasyon

Benzin Alınan İstasyon Tespiti

Belirli bir tarihte bulunulan yer bilgisi

 

Özlük

SGK Meslek Kodu

SGK Hizmet Dökümü

İşe Başladığı Tarih

İş Sözleşmesi

Bordro Bilgileri

Özgeçmiş Bilgileri

Puantaj Kayıtları

Askerlik Durumu

Çalışan Sicil No

İzin Bilgisi

Öğrenim Durumu

Sınav Bilgisi

Şirket İçi Tecrübe Bilgisi

Yabancı Dil Bilgisi

Vukuatlı Nüfus Cüzdanı

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ehliyet Fotokopisi

Sigara/Alkol Kullanımı

Bilgisayar Bilgisi

Önceki Tecrübeler

Diploma Fotokopisi

Çalıştığı Tarihler

Yıllık İzin Tarihleri

Ögrenim Durumu

En Son Çalıştığı Kurum

Seyahat Engeli

Daha Önce Yapılan İşler

Eğitim

Eğitim Tarihleri

Çalıştığı Ekip

Sağlık Verileri

Akciğer Muayenesi

Göz Muayenesi

Kan Grubu Bilgisi

Kan Değerleri

Sağlık Raporu

Kan Grubu Bilgisi

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

Kişisel Sağlık Bilgileri

İş Kazası

Sigorta Bilgisi

Ferdi Kaza Sigortası Bilgisi

Sigorta Poliçesi

Veli/Vasi

Veli/Vasi Muvafakatnamesi

Vakıf Üyeliği

Vakıf Üyeliği Bilgileri

Ziyaret Bilgileri

Ziyaret Tarihi

 


İndirilebilir format için tıklayınız.

 

Abone Olun...

En güncel haberleri ilk gören olmak ister misiniz?